Regulamin

§1

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. 

2. Właścicielem Sklepu jest: Łukasz Lorenc zam. Mochy ul. Przemęcka 10 64-234 Przemęt NIP: 923-157-55-73, REGON 411549469 

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. 

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zatwierdzenie warunków sprzedaży w ofercie mailowej. 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że opis konkretnego produktu stanowi inaczej o czym informujemy klienta mailowo lub telefonicznie.

§2

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.  

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte w mailach i ofertach cenowych przedstawionych klientowi, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy: płatne z góry, płatność przy odbiorze

2. Ceny przesyłek określone są w kosztach wysyłki 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, chyba że strony ustaliły inaczej.

§4

Wysyłka towaru 

1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. 

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym.

§5 

Reklamacje 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po wcześniejszym wypełnieniu i wysłaniu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. 

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

§6

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wypełnienie i wysłanie formularza zwrotu towaru znajdującego się na stronie internetowej.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. 

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę. 

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; 

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą; 

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

- dostarczania prasy;

- usług w zakresie gier hazardowych.

§7 

Ochrona prywatności 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. 

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. 

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 

Własność intelektualna 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.  

2. Wszelkie prawa do strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. 

3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§9 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. 

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.